วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2021

สุพรรณบุรี กกพ.เดินหน้าโครงการไฟฟ้าสีเขียว เพื่อการเติบโตของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

ภูมิภาค

สุพรรณบุรี กกพ.เดินหน้าโครงการไฟฟ้าสีเขียว เพื่อการเติบโตของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564, 18.59 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือสำนักงาน กกพ. เดินหน้าโครงการไฟฟ้าสีเขียว (Green Station) สร้างความรู้ สร้างเครือข่าย เพื่อการเติบโตของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนที่ จ.สุพรรณบุรี นางฤดี ภริงคาร  ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  เป็นประธานเปิดสัมมนา โครงการไฟฟ้าสีเขียว (Green Station) สร้างความรู้ สร้างเครือข่าย เพื่อการเติบโตของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “CLEAN ENERGY FOR LIFE: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในหัวข้อโรงไฟฟ้าชีวมวล กับการอยู่ร่วมกับชุมชน โดยมี นางสาวเฉลา กาญจนา บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวและเว็บไซต์ The Bangkok Insight  ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ   วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวรนายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 9 (กาญจนบุรี) นายสุธีร์ ทวีวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด   นายอุทัย อัตถาพร ผู้แทนภาคประชาสังคม  ตัวแทนองค์กรภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องกาลพฤกษ์แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีการ“สัมมนาโครงการไฟฟ้าสีเขียว (Green Station) สร้างความรู้ สร้างเครือข่าย เพื่อการเติบโตของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน” เป็นอีกหนึ่งจาก 26 โครงการผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ 2563 โดยทั้ง 26 โครงการ จะขับเคลื่อนการสื่อสารภายใต้แนวคิด “CLEAN ENERGY FOR LIFE: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG7 ของสหประชาชาติ สำหรับโครงการไฟฟ้าสีเขียว หรือ Green Station นี้จะสื่อสารประเด็นหลัก คือ ประเด็น พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล หรือ Bio massสำหรับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดตั้งขึ้นภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ตาม “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550” โดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นผู้กำกับดูแล ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ซึ่งมีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งคือ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าสีเขียว จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล การดำเนินงานโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันสอดส่องดูแลโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเวทีนี้ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลได้อย่างมีนัยสำคัญ จากภาคนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้การกำกับดูแลที่ดีของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน (พ.ศ. 2561 – 2564) คือ พัฒนาการมีส่วนร่วม และสื่อสารอย่างเข้าถึง และเข้าใจนางฤดี ภริงคาร  ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน   กล่าวอีกว่าที่โรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้นโดยส่วนตัวมองว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากกว่า ส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้ผลิตไฟฟ้าก็มาจากวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ทางชุมชนสามารถนำวัสดุเหลือใช้พวกนี้มาขายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ในระยะยาวเนื่องจากโรงไฟฟ้าจะมีอายุ 20-25 ปีส่วนการกำกับดูแล ของ กพพ.มีกระบวนการตรวจติดตามตามวงรอบเพื่อดูแลทุกขั้นตอนในส่วนของ ซีโอพี จะเป็นฝ่ายดูแลให้ โครงการไฟฟ้าสีเขียว (Green Station) โรงไฟฟ้าสีเขียวและทางทีม The Bangkok Insight  ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้ประชาชนและชุมชนซึ่งเป็นรากหญ้าในพื้นที่เข้าใจเข้าถึงมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วไฟฟ้าชีวมวลนั้นมีประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาว และทาง กพพ.ก็จะกำกับดูแลโรงไฟฟ้าในพื้นที่อย่างเข้มงวด